Turmus

žvilgsniu lydėt paukščius


Previous Entry Share Next Entry
О_о
druvingin
ignis_essentiae
Litwini [w stóleciach XII-XIII - I.E.] prowadzili ludność polską w stronę stolic WKL – Wilna i Nowogródka, osadzając ją po wsiach. To jest ten dzisiejszy pas polski na Litwie i Białorusi z przeważającą lub znaczącą liczbą Polaków i to właśnie wieśniaków w rejonach grodzieńskim, szczuczyńskim, lidzkim, wołkowyskim, wileńskim, ejszyskim, sołecznikowskim, iwieńskim, oszmiańskim, smorgońskim, postawskim, wołożyńskim, brasławskim, nowogródzkim, werenowskim oraz ciągnący się dalej.

Malewicz, T.O Bitwie pod Grunwaldem raz jeszcze // Magazyn Polski na uchodźstwie, NR 4-5 (52-53), kwiećień-maj 2010 - s.40-45.

reaktualizacja idiotyzmu naukowego w teraźniejszej przestrzeni kulturalnej

  • 1
(Deleted comment)
Ну, сам аўтар, як я зараз паглядзеў, w 1982 uzyskał tytuł inżyniera budownictwa na Politechnice Białoruskiej w Mińsku, так што аб нейкім навуковым меркаванні гісторыка тут не ідзе, але тым не менш, гэта пекла :)

Дзіўна і крыўдна, што гэта напісана не ў Кракаве ці Варшаве, а ў Гродна і якраз для тутэйшых палякаў.

Gm. Tylko po tym czemuś wszyscy ci Litwini zostali zabici lub wyjechali do Izraela.

Иронизирую слегка по поводу авторских представлений о национальном составе городов ВКЛ.

Перечитай, тут не о том.

Тогда я не вьехал.

Об этногенезе поляков Виленщины, Гродненщины и Новогрудчины.
Автор считает что это поляки, взятые литовцами в рабоство в 12-13 вв и переселённые туда, где они сейчас живут. Грубо говоря, это мнение - полный бред.

  • 1
?

Log in

No account? Create an account